Strona Główna Artykuły Galeria Kontakt LinkiWtorek, Maj 22, 2018
Register Welcome Guest, Would you like to Register  
Nawigacja
Strona Główna
Prezydium Zarządu
Statut
O nas
Artykuły
Galeria
Kontakt
Linki
Szukaj
Nasza działalność
Ostatnie Artykuły
Tradycja obchodów Św...
Dzień Babci, Dzień D...
Międzynarodowy Dzień...
Spotkanie Integracyj...
Wycieczka do Mosznej...
Kalendarium
Trójmiasto' 2007


Park Miniatur' 2006


Witamy


Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
jest pozarządową organizacją społeczną działającą blisko 70 lat.

Jednym z jego ogniw jest Zarząd Rejonowy w Bolkowie.

59-420 Bolków
ul. Szpitalna 16
tel. (75) 7413152

Biuro czynne:
Wtorek od 10 do 13

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bolkowie


Sprawozdanie z działalności Zarządy Rejonowego PZERiI w Bolkowie za lata 2012 - 2017.


Szanowni Państwo.
Działalność obecnego Zarządu w części finansowej w kończącej się właśnie kadencji oparta była głównie na wpłatach członków z tytułu przynależności do Związku. Od sumy tych wpłat musimy odliczyć jednak 20% , które zobligowani jesteśmy do odprowadzenia na konto Zarządu Okręgowego w Legnicy, następnie na wsparciu Urzędu Miasta w Bolkowie w postaci darmowego wynajmu sali w Domu Kultury, gdzie również nie ponosiliśmy opłat za energię elektryczną i gaz oraz za zespoły muzyczne przygrywające do tańca podczas organizowanych przez nas imprez tanecznych. Otrzymaliśmy też kwotę 300 zł od naszego stałego sponsora pana Romana Sadowskiego. Jeśli natomiast chodzi o liczebność naszego Związku to ta ciągle się zmieniała. Związek Emerytów jak nazwa sugeruje nosi charakter rotacyjny, stąd różne wielkości w poszczególnych latach. Dzisiaj stan osobowy naszego stowarzyszenia to 163 osoby. Teraz kilka słów o naszej działalności merytorycznej w tej mijającej kadencji.
W latach 2013-2017 ustępujący Zarząd zorganizował 6 wycieczek krajoznawczych - do miejscowości Moszna w woj. opolskim, wycieczkę objazdową po Dolinie Pałaców i Ogrodów, wycieczkę z cyklu Pożegnanie Lata do Kam. Góry, Chełmska, Krzeszowa. Sokołowska, Golińska i miejscowości Starostin w Czechach, następnie była wycieczka do Afrykarium we Wrocławiu i do Brzegu Dolnego, kolejna wycieczka do Republiki Czeskiej, gdzie zwiedziliśmy Božkov, Turnov oraz Jablonec i wreszcie wycieczka do Drezna. Muszę też dodać, że jedna z proponowanych dwudniowych wycieczek nad morze nie doszła do skutku z braku dostatecznej ilości chętnych. Proszę Państwa. Można przyjąć, że w każdej z tych wycieczek średnio wzięło udział 45 uczestników co w sumie daje 270 osób uczestniczących w tych wycieczkach.
Chciałbym przypomnieć, że w poprzednich kadencjach dwukrotnie próbowałem zorganizować turnusy rehabilitacyjne, ale raz zgłosiło się 3, a drugim razem 4 osoby. Progres wprawdzie był, ale niestety zbyt mały.
Jednakowoż największym powodzeniem wśród naszych członków cieszyły się imprezy taneczne, które organizowaliśmy w Domu Kultury. Były to imprezy takie jak: Dni Babci i Dziadka z elementami walentynkowymi, Dni Inwalidy, Spotkania Integracyjne, Dni Seniora oraz Zabawy Andrzejkowe. Odbyło się także jedno spotkanie przy grillu na basenie miejskim.
Powyższych imprez w kadencji, o której mówimy odbyło się w sumie 25.Bywało tak, że w tych imprezach uczestniczyło 130, a nawet 160 osób nie tylko z Bolkowa i okolicznych wiosek, ale też z Jawora i Kamiennej Góry. Skromnie jednak przyjmijmy za średnią liczbę 100 osób na imprezie X 25 imprez to daje 2.500 osób. Dodajmy do tego 270 osób z wycieczek to się okaże, że w tej kadencji z zaproponowanych przez Zarząd ofert spędzenia czasu wolnego skorzystało w sumie około 3 tys. osób. Jestem głęboko przekonany, że ustępujący Zarząd, jeśli chodzi o działalność na rzecz członków naszego Związku, z całą pewnością nie ma powodów do wstydu. Dziękuję.


Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bolkowie w dniu 24.01.2018 r.

Obecni: wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.
Proponowany porządek obrad: w załączeniu.
1.Zagajenie
Zebranie otworzył przewodniczący oddziału rejonowego PZERiI w Bolkowie Henryk Spodziewała.
2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
Henryk Spodziewała zaproponował, by zebraniu przewodniczył Roman Sadowski, który wyraził na to zgodę, a obecni zaakceptowali w głosowaniu jawnym.
Przewodniczący zebrania zaproponował, by funkcje sekretarza dzisiejszych obrad pełniła Małgorzata Tokarska –Mazur, która wyraziła zgodę, a obecni członkowie w glosowaniu jawnym nie wyrazili sprzeciwu wobec tej kandydatury.
3.Powołanie Prezydium Zebrania i powitanie zaproszonych gości
Przewodniczący zebrania Roman Sadowski zaprosił do prezydium zebrania także Katarzynę Szywałę - sekretarza Urzędu Miejskiego w Bolkowie oraz przedstawiciela ZO PZERiI w Legnicy.
Następnie Roman Sadowski odczytał proponowany porządek obrad i zapytał zebranych czy zgadzają się z nim. Wszyscy jednogłośnie wyrazili zgodę na proponowany porządek obrad i nie wnieśli do niego uwag.
Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bolkowie w dniu 24.01.2018 r. w kolejności zawiera następujące punkty:
4.Sprawozdanie ustępującego Zarządu
5.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6.Wybór komisji: mandatowej, porozumiewawczej, wnioskowej i skrutacyjnej
7.Podjęcie uchwały o liczbowym składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
8.Dyskusja nad sprawozdaniami
9.Absolutorium dla ustępującego Zarządu
10.Wybory:
- Zarządu
- Komisji Rewizyjnej
- Delegata na zjazd wyższej instancji
11.Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania i wniosków.
ad. 4.Sprawozdanie ustępującego Zarządu
Sprawozdanie przedstawił przewodniczący zarządu oddziału PZERiI Henryk Spodziewała. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
ad. 5.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Sprawozdanie to przedstawił członek Komisji Rewizyjnej Tadeusz Poczta. Sprawozdanie składało się z rocznych sprawozdań komisji od początku kadencji. Henryk Spodziewała wyjaśnił, że sprawozdania za rok 2017 nie przygotowano z powodu braku odpowiednich druków i wytycznych, których nie otrzymano z ZO w Legnicy.
ad. 6.Wybór komisji: mandatowej, porozumiewawczej, wnioskowej i skrutacyjnej
Z powodu niewielkiej ilości obecnych na zebraniu na wniosek Henryka Spodziewały przegłosowano odstąpienie od powoływania komisji, wobec głosowania jawnego nie było takiej konieczności, a wnioski zapisać w protokole.
ad. 7.Podjęcie uchwały o liczbowym składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
W minionej kadencji zarząd liczył 14 członków. Podczas dyskusji padł jeden wniosek o utrzymanie tej liczby, a także wniosek, by zarząd liczył 10 osób. Przedstawiciel ZO uważał, że warto utrzymać większą liczbę członków zarządu. Maria Łączna uważa, że wystarczy mniejszy zarząd, ale konieczne jest, by ci, którzy zadeklarowali w nim udział pracowali rzeczywiście. 25 głosów oddano za tym, by zarząd liczył 10 osób. Komisja Rewizyjna nadal liczyć będzie 3 osoby.
ad. 8.Dyskusja nad sprawozdaniami
Głos zabrała Regina Kuczkowska, która stwierdziła, że zarząd pracował dobrze, a wszystkie propozycje zajęcia czasu członków, w tym zabawy i wycieczki, zorganizowano dobrze, cieszyły się powodzeniem i pozostawiły wiele przyjemnych wspomnień. Zarządowi za pracę i starania podczas minionej kadencji podziękował także Jan Madurski.
ad. 9.Absolutorium dla ustępującego Zarządu
Wszyscy obecni jednogłośnie udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium za minioną kadencję.
ad. 10.Wybory:
- Zarządu
- Komisji Rewizyjnej
- Delegata na zjazd wyższej instancji
Wobec kategorycznej rezygnacji z dalszej pracy w Zarządzie nast. osób: Henryka Spodziewały, Mariana Weiske, Wiesława Strzelczyka, Marii Latkowskiej, Janiny Stępniak, Zofii Kasperkiewicz-Boczuli, Julity Roman, Romualda Latkowskiego, Krystyny Weiske i Lidii Ciosek do składu zarządu
zgłoszeni zostali: Tadeusz Poczta, Sabina Morys, Wacław Ciosek, Maria Rybińska, Maria Łączna, Alojza Klepek, Bronisława Buczkowska, Regina Kuczkowska, Danuta Bojko, Danuta Kubik.
Do komisji rewizyjnej zgłoszono: Czesławę Kowalską, Zdzisławę Brymerską i Marię Latkowską.
W głosowaniu jawnym – blokiem, jednogłośnie obecni wybrali proponowane osoby do składu zarządu oraz komisji rewizyjnej.
Podczas krótkiej przerwy w obradach nowo wybrany zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:
Tadeusz Poczta – przewodniczący, Wacław Ciosek- zastępca, Regina Kuczkowska – zastępca, Maria Rybińska – skarbnik, Maria Łączna – sekretarz oraz Sabina Morys, Bronisława Buczkowska, Alojza Klepek, Danuta Bojko, Danuta Kubik – członkinie.
Ukonstytuowała się także komisja rewizyjna. Jej przewodniczącą została Czesława Kowalska, a członkami Maria Latkowska i Zdzisława Brymerska.
Przedstawiciel ZO zaproponował, by delegatem na zjazd wyższej instancji został nowy przewodniczący, który mógłby tam zapoznać się z problematyką. Ta propozycja znalazła akceptacje obecnych, którzy jednogłośni wybrali Tadeusza Pocztę na delegata.
ad. 11.Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania i wniosków.
Maria Rybińska zwróciła uwagę na wysoki procent składek - 20 %, odprowadzanych do ZO i małą kwotą pozostającą w tej sytuacji do dyspozycji zarządom rejonowym. Proponowała, by zebranie zdecydowało o zmniejszeniu tej składki do 5%. Okazało się to niemożliwe, bo wynika ona ze statutu związku. Wniosek ten został zapisany w protokole do wykonania przez zarząd. Ta sama dyskutantka zapytała też o wsparcie ZO. Okazało się, że były dwie niewielkie dotacje oraz, wg słów H. Spodziewały, ostrzeżenie, zę nie można liczyć na wsparcie stamtąd.
Dyskutowano także o sytuacji służby zdrowia w Bolkowie. Na ten temat mówiły m.in. Maria Rybińska, Józefa Dolecka, Danuta Bojko. Szczególnie żalono się na trudności z rejestracją za pomocą telefonu. Sekretarz gminy Katarzyna Szywała obiecała przekazać sprawę władzom choć uznała, że leży to w gestii dyrektora SP ZOZ, nie zaś burmistrza.
Przedstawiciel zarządu okręgowego powiedział, że cieszy się z udziału w tym zebraniu, bo to właśnie na zarządzie rejonowym spoczywa ciężar kierowania związkiem i tam powinny trafiać największe środki. Zauważył też, że zebranie było dobrze przygotowane, szczególnie sprawozdania komisji rewizyjnej był obszerne i dotyczyły kilku lat. Zwrócił też uwagę na niska frekwencję i brak zainteresowania członków. Wg niego powinni oni wspomagać zarząd, a nie oczekiwać. Zauważył też, że coraz trudniej jest znaleźć wsparcie w firmach czy instytucjach, bo powstało wiele stowarzyszeń, które także wyciągają ręce po pomoc.
Nowy przewodniczący PZERiI w Bolkowie, Tadeusz Poczta, zadeklarował, że ze wszystkich sił będzie się starał, by zarząd pod jego kierownictwem pracował dobrze i członkowie byli z tego zadowoleni.
W n i o s e k :
1. Wystąpić do Zarządu Głównego PZERiI o skierowanie na zjazd sprawy zmniejszenia wysokości procentowej składek odprowadzanych przez zarządy rejonowe do ZO.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący zebrania Roman Sadowski

Sekretarz zebrania Małgorzata Tokarska-Mazur


Placówki użyteczności publicznej z terenu Bolkowa, które zgłosiły akces do realizacji projektu Miejsce Przyjazne Seniorom.


Placówki użyteczności publicznej z terenu Bolkowa,
które zgłosiły akces do realizacji projektu Miejsce Przyjazne Seniorom.


Biblioteka Publiczna ul. Rynek 36;
- organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi (podróżnikami)
- Poniedziałkowa Grupa Rękodzielnicza, warsztaty, kursy komputerowe
- darmowy dostęp do Internetu
- możliwość spotkań przy herbacie w przyjaznej, życzliwej atmosferze, gdzie można podzielić się swoimi doświadczeniami (grupy dyskusyjne)

Bar „Na Rogu” ul. Niepodległości 2;
- miła obsługa klientów

Sklep ogólnospożywczy Zofia Kępa; ul.Rynek 28
- Pomoc w wyborze i zapakowaniu zakupów

Cukiernia-Kawiarnia ul. Rynek 21-22;
- rabat 10 % na kawę w każdy poniedziałek

Kwiaty i upominki „Składzik” ul. Jaworska 1
- indywidualne dostosowanie obsługi do potrzeb seniora

Bistro „Arkady” ul. Szpitalna 6;
- Oferta zniżkowa od poniedziałku do piątku:
- 10 % rabatu na dania z karty
- 20 % rabatu na zestaw napój + deser (z wyłączeniem lodów)

Dom Handlowy „Kosmos” ul. Rynek 28;
- pierwszeństwo obsługi

Firma Handlowa „Domus” ul. Rynek 18 oraz Rynek 24;
- szeroki asortyment towarów, możliwość zamówień indywidualnych, dokładna pomoc obsługi sprzętu, indywidualne zniżki cen produktów

Kwiaciarnia „Flor-Ek” ul. Kamiennogórska 15;
- indywidualne dostosowanie obsługi do potrzeb seniora

Dom Kultury w Bolkowie ul. Szpitalna 16;
- darmowe zajęcia dla seniorów z plastyki
- darmowe użytkowanie sal na zajęcia dla seniorskich zespołów muzycznych

.

Zabawa Andrzejkowa 2017
Zabawa


29 listopada zorganizowaliśmy w Domu Kultury w Bolkowie składkową Zabawę Andrzejkową. Opłata wynosiła 10 zł od uczestnika. Podczas trwania imprezy burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński oraz przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Bolkowie Henryk Spodziewała wręczyli przedstawicielom  placówek użyteczności publicznej z terenu Bolkowa Certyfikaty Miejsce Przyjazne Seniorom. Natomiast kierownik Inspektoratu ZUS z Jawora Robert Pałącarz w towarzystwie specjalistki d/s emerytur i rent Elli Szymańskiej w osobnej salce odpowiadali na pytania związane z działalnością ZUS, ale była też mowa o ponownym uruchomieniu w Bolkowie punktu konsultacyjnego ZUS.

Do tańca przygrywał zespół muzyczny Marek i Rysio z Wałbrzycha. Obecnych było 120 osób.


Przemówienie przewodniczącego na Andrzejkach.


29.11.2017.


Witam wszystkich Państwa jak zawsze bardzo ciepło i serdecznie na naszej składkowej Zabawie Andrzejkowej. W największym skrócie wyjaśnię skąd przywędrowało do nas imię Andrzej. Jest to wyraz pochodzenia greckiego i oznacza mężczyznę dzielnego, mężnego. W Polsce zostało nadawane dopiero po przyjęciu chrześcijaństwa i brzmiało Jędrzej. Po jakimś czasie przekształcono Jędrzeja w Andrzeja. Andrzej apostoł był bowiem rodzonym bratem św. Piotra. Szanowni Państwo. Ze szczególnym uznaniem witam przybyłych do nas właścicieli sklepów z terenu Bolkowa za pionierskie włączenie się do realizacji projektu Miejsce Przyjazne Seniorom. Z tej okazji chcę tym Państwu podziękować za okazaną naszemu środowisku empatię, za właśnie zrozumienie potrzeb i zachowań ludzi starszych, za podjęte próby niesienia pomocy starszym osobom, niekiedy trochę zagubionych, nie orientujących się w mechanizmach działania wolnego rynku, jak również za umożliwienie zakupów chociaż po nie wiele obniżonych cenach. To też na pewno będzie się liczyło. Powszechnie wiadomo, że emeryci i renciści w Polsce nie należą do krezusów zważywszy na fakt, iż wśród nich jest wiele osób samotnych, a z jednej emerytury czy renty jest naprawdę trudno uregulować wszelkie należności związane z utrzymaniem domu, wykupieniem lekarstw, wyżywieniem oraz innych nieplanowanych wydatków typu naprawa lub wymiana np .pralki, lodówki czy też każdego innego urządzenia niezbędnego w życiu codziennym w XXI wieku. Kończąc ten mój krótki wywód, chcę również podziękować Urzędowi Miasta w Bolkowie za pomoc w realizacji tego projektu.

Szanowni Państwo. Chcemy dzisiaj Państwa placówki handlowe wyróżnić Certyfikatem Miejsce Przyjazne Seniorom oraz naklejkami które będą sygnalizować, że dana placówka ma coś do zaoferowania ludziom starszym.


Dziękuję Państwu za uwagę.Szanowna Pani Poseł Elżbieta Witek


Bolków 18 października 2017.

Szanowna Pani Poseł Elżbieta WitekZa okazanie wielkiego serca oraz posiadanie wysokiego stopnia empatii składamy Pani Poseł najszczersze podziękowania. Dzięki tym powszechnie cenionym wartościom mogliśmy przekazać naszym członkom, którzy ukończyli 80 rok życia, piękne upominki w postaci kubków ze spodkami i talerzykami deserowymi z umieszczonym tam wizerunkiem bolkowskiego Zamku oraz nadrukiem PZERiI Bolków 2017. Stało się tak tylko dlatego, że Pani Poseł przekazała nam na ten cel odpowiednie środki finansowe. Wspomniane upominki zostały wręczone podczas tegorocznych obchodów Dnia Seniora przez małżonka Pani Poseł Stanisława oraz Jej asystentkę z Biura Poselskiego w Jaworze Panią Annę Róg.


Z wielkim poważaniem

Dzień Seniora - Bolków 2017
Zabawa

Dzień Seniora - Bolków 2017


Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bolkowie w dniu 18 pażdziernika 2017 zorganizował dla swych członków i sympatyków obchody Międzynarodowego Dnia Seniora. Na uroczystości przybyli przedstawiciele władz samorządowych - członek Rady Powiatu Jawor Stanisław Witek, prywatnie mąż posłanki Elżbiety Witek z asystentką pani poseł Anną Róg, przewodniczący Rady Powiatu Jawor pan Roman Sadowski, burmistrz Bolkowa pan Jarosław Wroński. Uroczystości otworzył przewodniczący Zarządu Rejonowego Henryk Spodziewała, witając wszystkie osoby przybyłe na to spotkanie. Były prezenty dla naszych członków, którzy ukończyli 80 rok życia w postaci kubków z podstawkami + talerzyki deserowe. Fundatorką tych upominków była pani minister Elżbieta Witek. Natomiast pan Roman Sadowski zafundował wszystkim uczestnikom nasze imprezy po lampce szampana. Gościnnie wystąpiły zespoły ludowe Echo i Bolkowianie. Do tańca przygrywali Marek i Rysio z Wałbrzycha. W uroczystości wzięło udział ponad 160 osób. Impreza trwała do ok  godz. 22.00.

Bolków 18.10.2017.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora. Witam również zaproszonych na naszą uroczystość gości :
Szanowni Państwo. Jak powszechnie wiadomo Dzień Seniora to dzień, w którym wszelkie niepowodzenia życiowe, wszelkie troski i smutki odkładamy na rok do wirtualnej zamrażarki, a wspominamy tylko przyjemne chwile, które zaistniały w naszym nie krótkim przecież życiu. Jednak wiadomo też, że seniorzy to w jakimś sensie już nie do końca sprawne fizycznie osoby , przeważnie z długim stażem zawodowym, niejednokrotnie pracujących w warunkach szkodliwych, skutkujących dzisiaj różnorakimi przypadłościami czy również chorobami. Dlatego tacy ludzie jak my mamy moralne prawo oczekiwać od naszych władz wszystkich szczebli szacunku i pomocy tak socjalnej jak i medycznej. Jak jednak działa nasza służba zdrowia to wszyscy widzimy codziennie nie tylko w telewizji. Ale to już zupełnie inna sprawa. Posłużę się w tym miejscu słowami poety:

Więc zacne panie, tudzież panowie,
Leczmy się śmiechem,
Bo śmiech to zdrowie .

Stosujmy tę maksymę proszę Państwa każdego dnia od rana do nocy.
Na koniec pozwólcie mi Państwo na kilka osobistych chwil.
Już jakiś czas temu podjąłem decyzję o tym, że w tegorocznych grudniowych wyborach nie będę się ubiegał o kolejną, czwartą już kadencję przewodniczącego Zarządu Rejonowego PZERiI w Bolkowie. W związku z powyższym chcę podziękować naszym władzom samorządowym za 15 lat poprawnej współpracy. Jednak zacząć bym chciał od podziękowań dla Pana Burmistrza Bronisława Andrzejewskiego, który w tym czasie kiedy w roku 2002 obecny Zarząd został powołany do życia, służył nam zawsze swoją wiedzą, swoją radą i pomocą, pomocą finansową także. Dziękuję za owocną współpracę Staroście jaworskiemu Panu Stanisławowi Laskowskiemu, byłemu już v-ce Staroście Panu Michałowi Lenkiewiczowi, dziękuję przewodniczącemu Rady Powiatu Jawor Panu Romanowi Sadowskiemu, który przy każdej okazji hojnie nas obdarowuje. Dziękuję obecnym władzom Bolkowa, Przewodniczącej Rady Miejskiej Pani Jolancie Majtczak, Burmistrzowi Panu Jarosławowi Wrońskiemu za coroczną pomoc, dzięki której nasz Związek ciągle funkcjonuje, dziękuję pracownikom Domu Kultury w Bolkowie, dziękuję wszystkim osobom nie wymienionym i anonimowym, które nas przez ten 15-letni okres wspierali. Moje podziękowania kieruję również do wszystkich członków Zarządu za to, że wytrzymali ze mną przez 3 kolejne kadencje. Serdeczne podziękowania składam wreszcie wszystkim obecnym i potencjalnym członkom naszego Związku. Dziękuję wszystkim Państwu z całego serca.

Chcę jeszcze Państwa poinformować, iż zgłosiłem inicjatywę przeprowadzenia w Bolkowie projektu pn. Miejsce Przyjazne Seniorom. Ujmę to w największym skrócie - projekt ten jest kierowany do właścicieli sklepów różnych branż, do restauracji, aptek, zakładów usługowych i innych instytucji użyteczności publicznej, które chcą być otwarte na potrzeby ludzi starszych. W tym projekcie chodzi o promowanie pomysłów, usług , zniżek cen swoich towarów adresowanych do tej grupy społecznej. Miejsca te powinny się charakteryzować ułatwionym dostępem, uprzejmą obsługą, a ludzie starsi będą tam traktowani z należną im godnością. Ukoronowaniem tej akcji będzie wręczenie Certyfikatów „Miejsce Przyjazne Seniorom”, który to Certyfikat będzie mógł wisieć w widocznym miejscu np. na drzwiach wejściowych lub w witrynie sklepu. Projekt ten będzie realizowany przez Urząd Miasta i nasz Związek.
W realizację tego projektu mocno zaangażowany jest v-ce Burmistrz Bolkowa Pan Jacek Machynia. Czy projekt ten przyjmie się na naszym terenie – to już czas zweryfikuje. Ale póki co chciałbym z tego miejsca zaapelować do właścicieli sklepów, a szczególnie do właścicieli aptek z terenu Bolkowa o zainteresowanie się tym projektem. Mam też nadzieję na odzew ze strony Dyrekcji Ośrodka Zdrowia w Bolkowie.Spotkanie Integracyjne


Spotkanie Integracyjne


23 sierpnia 2017 w Domu Kultury w Bolkowie odbyło się Spotkanie Integracyjne dla emerytów, rencistów i inwalidów. Tego typu spotkania są swoistym motywatorem do nawiązywania nowych znajomości i pogłębianie wcześniej zawartych. Takie spotkania dobrze służą utrwalaniu integracji naszego środowiska.

Gościnnie wystąpił zespół ludowy Dobromierzanie z Dobromierza. Do tańca grał muzyk Darek. Bawiło się wesoło 85 osób. Odbył się też konkurs polegający na zaśpiewaniu fragmentu wybranej przez siebie
piosenki bez akompaniamentu. Występy oceniała publiczność oklaskami. W konkursie wzięło udział 5 osób i wszyscy zostali nagrodzeni workami typu big bag pełnymi drewna na opał o  wartości 200 zł każdy z dowózką na wskazany adres.

Impreza przebiegała w miłej, przyjaznej atmosferze.

Wycieczka do Drezna


Wycieczka do Drezna


29 czerwca 2017 Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bolkowie zorganizował wycieczkę do Drezna, miasta zwanego Perłą Baroku czy też Florencją Północy. Wyjazd ten mógł się odbyć dzięki dotacji uzyskanej ze Starostwa Powiatowego w Jaworze w kwocie 1500 zł.

Ponieważ w Polsce byliśmy już praktycznie wszędzie, północne Czechy też już zwiedziliśmy, stąd decyzja o wyjeździe do Niemiec. Z Bolkowa wyruszyliśmy o 7.00, do Drezna dotarliśmy ok. godz. 11.00.Po przejściu do centrum zobaczyliśmy przemarsz oddziałów wojskowych, ale bez elementów musztry. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie Zamku Zwinger, Galerii Starych Mistrzów i Muzeum Historycznego. Ze względu na ciągle padający deszcz nie mogliśmy wejść na tarasy Bruhla  Obejrzeliśmy je tylko z poziomu
patia zamkowego. Jednakowoż największy zachwyt zwiedzających wzbudziło oglądanie  obrazów starych mistrzów pędzla takich jak m.in. mistrza Canaletto, który był zresztą blisko związany z Warszawą, oraz przepięknie wykonane przedmioty z miśnieńskiej porcelany. Ważnym zaznaczenia jest też fakt przejazdu naszej wycieczki w obydwie strony pięknym, oświetlonym tunelem o długości 3300 metrów. Na marginesie dodać trzeba,  że tak w samym mieście jak i podczas zwiedzania zabytków spotykaliśmy duże rzesze
turystów z Azji oraz Afryki.
Niesamowite wrażenia jakie odnieśliśmy w czasie trwania wycieczki na pewno pozostaną długo w naszej pamięci.

Światowy Dzień Inwalidy


Światowy Dzień Inwalidy


26 kwietnia 2017 od godz. 15.00 w Domu Kultury w Bolkowie odbyły się uroczystości z okazji obchodów Światowego  Dnia Inwalidy. Spotkanie otworzył Przewodniczący Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bolkowie Henryk Spodziewała witając wszystkich przybyłych gości.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych: Przewodniczący Rady Powiatu Jawor Pan Roman Sadowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bolkowie Pani Jolanta Majtczak, V-e Burmistrz Bolkowa Pan Jacek Machynia oraz dwie pełnomocniczki reprezentujące Posłankę Elżbietę Witek z Jawora. Wszystkie wymienione wyżej osoby przekazały naszym członkom życzenia dobrego zdrowia, długich lat życia oraz wyraziły nadzieję spotykania się przy kolejnych tego typu okazjach, nie zapominając również o przekazaniu nam sympatycznych prezentów.

Przewodniczący ZR wręczył też Dyplomy Uznania dla dwóch osób z tytułu długoletniej przynależności do naszego Związku. Panu Leonowi Kleniukowi za 35- letni, a Pani Zofii Kowalskiej za 30-letni staż związkowy. Gościnnie wystąpił zespół wokalny Bolkowianie. Do tańca grali bardzo lubiani u nas Marek i Rysio z Wałbrzycha. Jak zawsze bawili się u nas Goście z gminy Bolków oraz z Jawora i Kamiennej Góry.Kurs komputerowy


Od 5 kwietnia 2017 o godz. 15.00 w Domu Kultury w Bolkowie rozpoczyna się kolejna edycja kursu komputerowego dla początkujących.
Dostępny też dla  osób, które uważają się za już nieco zaawansowane. Uczestnicy kursu to osoby w przedziale wiekowym 50 - 75 lat.
Nauka na kursie  jest bezpłatna.


Dzień Babci i Dziadka 2017


8 lutego 2017 w Domu Kultury w Bolkowie odbyła się impreza z okazji Dni Babci i Dziadka. Podczas tej imprezy dwaj zaproszeni przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z jednostki w Bolkowie wygłosili prelekcję nt. ewentualnych zagrożeń jakie niosą za sobą niewłaściwe użytkowanie urządzeń grzewczych.Przewodniczący Rady Powiatu Jawor Pan Roman Sadowski zafundował nam kilka butelek szampana,które pozwoliły na wzniesienie toastu za zdrowie wszystkich Babć i Dziadków. Funkcjonowała też poczta walentynkowa.

Gościnnie wystąpił zespół ludowy Kukułeczki z Pogwizdowa. Do tańca natomiast przygrywał zespół Marek i Rysio z Wałbrzycha.Zabawa trwała od 15.00 do 21.00, a nastroje panowały iście szampańskie.

Bolków 8.02.2017.
Dzień dobry.

Tradycyjnie już witam wszystkich Państwa jak najcieplej i jak najserdeczniej w to dzisiejsze mroźne popołudnie. Spotkaliśmy się dzisiaj po raz pierwszy w roku 2017, co jest taką jakby naturalną okazją do złożenia Państwu życzeń, wszystkiego co najlepsze w tym rozpoczynającym się właśnie nowym roku.

Szanowni Państwo. Każdy z nas tu obecnych był kiedyś dzieckiem. Wydaje się to dzisiaj wręcz nieprawdopodobne, bardzo odległe, jednakowoż fakty są niezaprzeczalne. Pamiętamy jak ważną rolę w naszym ówczesnym życiu pełnili nasi dziadkowie. Obchodzony 21 stycznia dzień babci i nazajutrz dzień dziadka, to tylko symboliczne daty w naszym kalendarzu. Natomiast rzeczywistość wygląda tak , iż dziadkowie każdego dnia myślami są przy swoich wnukach. Niemal codziennie też udzielają tak potrzebnego im wsparcia, porad, także pociechy. W życiu wnuków to właśnie babcia i dziadek są najważniejszymi i najbardziej kochanymi osobami, które nigdy się nie gniewają, które potrafią cierpliwie wysłuchać nawet tych najbardziej szalonych marzeń i pomysłów. I co godne podkreślenia dziadkowie potrafią to robić z oczekiwaną przez wnuków powagą.

Kochane Babcie, drodzy Dziadkowie . Kończąc, życzę Wam w imieniu całego Zarządu naszego Związku dużo zdrowia, radości, zadowolenia z życia oraz poczucia satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku jakim jest opieka nad wnukami.

Dziękuję za uwagę.

Strona 1 z 5 1 2 3 4 > >>
Najbliższe święta
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 390
Najnowszy Użytkownik: heinrich125
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Copyright © Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 2010

Powered by PHP-Fusion v6.01.6 ©

SoftBlue Skin Created by: Sigma12 - Ported for PHP-Fusion by:
PHP-Fusion Themes

208434 Unikalnych wizyt
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie